Protipožiarne systémy

protipoziarna ochrana

Elektrická požiarna signalizácia je veľmi dôležitou súčasťou komplexnej ochrany majetku i ľudského zdravia. Včasná a
spoľahlivá detekcia vzniku požiaru vo všetkých jeho formách ( tlenie, zadymenie, plameň ) zníži prípadné škody resp.
finančné náklady na nápravu na polovicu, ale čo je hlavné dokáže zabrániť zbytočnému ohrozeniu zdravia obyvateľov
či pracovníkov. Ústredňa EPS vyhodnocuje signály z týchto hlásičov a aktivuje poplachové výstupy pri požiari.
Signalizácia požiaru môže byť lokálna ( siréna ) alebo sa poplachová správa prenáša cez automatický telefónny volač
na určené telefónne čísla, prípadne cez komunikačné zariadenie na stredisko registrovania poplachov so stálou
službou.

Elektrická požiarna signalizácia ( ďalej len EPS ) je jedným z mála systémov, ktoré v prípade tabuľkových prepočtov a
podľa podmienok vyplývajúcich z vyhlášky 94/2004 Z.z Ministerstva vnútra Slovenskej Republiky z 12.februára 2004
ktorou sa ustanovuje technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb musia byt
nainštalované v niektorých vyhláškou v niektorých objektoch. Spomínaná vyhláška určuje presne pravidlá pre
projektovanie systémov EPS. Ďalšími dôležitými legislatívnymi predpismi je zákon z 2. Júla 2001 Ministerstva vnútra
Slovenskej Republiky 314/2001 Z.z. o Ochrane pred požiarmi a vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
726/2002 Z.z., ktorá hovorí o pravidelných kontrolách systémov EPS. Kontroly môže podľa § 15, ods. 4 vyhlášky
726/2003 vykonávať len poučený zamestnanec zaškolený fyzickou osobou s osobitným oprávnením na inštaláciu a
opravy zariadení EPS.

Pravidelná mesačná kontrola – vykonáva sa mesačne a jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS
vrátane schopnosti vyhlásiť požiar. Obsahom tejto kontroly je skúška stavu spojov batérie a jej upevnenia, výstupov
na ovládanie požiarno­technických zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, aktivácia jedného
hlásiča (každý mesiac z inej zóny), aktivácia linky na prenos signálu do miesta s trvalou obsluhou.

Pravidelná štvrťročná kontrola – vykonáva sa štvrťročne a jej cieľom je zistiť funkčnosť ústredne EPS
vrátane všetkých hlásičov požiaru a všetkých výstupov zariadení. Obsahom tejto kontroly je skúška
náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčnosti, čistoty a neporušenosti.
Funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy, doplňujúcich
nariadení a kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe.

Pravidelná ročná kontrola – vykonáva sa raz ročne a táto skúška je aj najdlhšia zo všetkých. Jej úlohou je
kompletne zrevidovať systém EPS (ústredňa, hlásiče, kábeláž, signalizácia, pripojené zariadenia atď…). Jej
obsahom je kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný
napájací zdroj, kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich
zariadení a kontrola hlásičov požiaru vrátane ich funkčných parametrov.